Цэс

Сар тутмын архив: 12 сар 2018

ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ЕБ-ЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД АЖИЛЛАЖ БУЙ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА
ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУРАГЧДЫН ДУНД ХИЧЭЭЛЛЭХ ДУГУЙЛАН СЕКЦИЙН СУДАЛГАА
2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУРАГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН “ ЖАРГАЛАН КАФЕ”-НЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА
Сургуулийн орчинд сурагчдын нас, бие бялдрын онцлог, хэрэгцээнд тохирсон чанар, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх ажлын [...]
ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН “ЭЦЭГ ЭХ ЗОХИЦУУЛАГЧ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
Эцэг эх зохицуулагч нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд төлөвлөгөө боловсруулан, хуваарь гаргаж 2018.09.10 ны өдрөөс эхлэн тус арга хэмжээнд хамруулаад байна. [...]
ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН ДУНД “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ТӨЛӨВШИЛД ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦОО” ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2018-2019 оны хичээлийн жилийн хугацаанд сургуулийн сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллах эцэг эхийн нэгдсэн хурал, “Хүүхдийн [...]